Home

Wat is het kabinet nu van plan met het PGB

Wat is het kabinet nu van plan met het PGB

Wat bedoelt het kabinet met hun nieuwe plannen omtrent het PGB. Wat houd de ombuiging in. Met ingang van  1 januari 2014 hebben alleen AWBZ geïndiceerde met een zogenaamd Zorg Zwaarte Pakket nog recht op een PGB. Een wettelijk recht. De huidige subsidieregeling PGB zal per die datum een wettelijke verankering hebben binnen de AWBZ. Voor een ZZP komt iemand in aanmerking als er sprake is van een ernstige handicap, chronische ziekte of stoornis en het er naast zorg en begeleiding ook een noodzaak is tot verblijf in een instelling'. ZZP's worden ook nu al afgegeven voor zeer uiteenlopende zorgvragen.

Positief is, om daar maar mee te beginnen, dat de tarieven PGB die horen bij de verschillende ZZP's nu eindelijk duidelijk zijn. De tarieven ZZP 2010 vormen het uitgangspunt. Van die tarieven gaat 3% af (was de bezuiniging 2011) en komt per 1 januari 2012 5% bij. De staatsecretaris geeft een prachtige sigaar uit eigendoos. Want tegenover een verhoging van het PGB met 5% staat dus de 3% korting + geen prijsindex 2010 van 1,5% + geen prijsindex 2011 van misschien weer 1,5%. = totale korting van 6%.
 
Per 1 januari 2012 kunnen nieuwe AWBZ geïndiceerde zorgvragers geen gebruik meer maken van het PGB. Uitzondering natuurlijk de hierboven genoemde AWBZ indicaties ZZP, deze nieuwe zorgvragers behouden de keuze Zorg in Natura of PGB.
 
Bestaande (dus nu of later in 2011) zorgvragers die gebruik maken van de AWBZ via een PGB behouden die mogelijkheid tot 1 januari 2014. Ook als er tussen nu en 2014 een herindicatie zal (moeten) plaatsvinden. Dat PGB blijft voor bestaande (2011) cliënten ook beschikbaar voor alle huidige AWBZ/PGB functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding (individueel en groep) en kortdurend verblijf. Over de tarieven (van 2012 en 2013) is nog niets bekend.
 
Vanaf 01 januari 2012 is voor hen, die voor het eerst gebruik maken van de AWBZ, alleen mogelijk via zorg in natura. Zorgkantoren moeten daar dus (snel) een heel zorgaanbod ontwikkelen. Met name, schrijft VWS, voor jeugdige met een psychiatrische problematiek (ADHD, PDD, ODD, Asperger enz). Ook zouden huidige PGB zorgaanbieders (bv Zorgboerderij, gespecialiseerde opvang, zelfstandig zorgverleners) een toelating voor zorg in natura' kunnen aanvragen bij het Zorgkantoor.
 
Per 1 januari 2013 start een volgende ingrijpende verandering. Op deze datum zullen nieuwe (voor de eerste keer) aanvragen voor de functie begeleiding (groep en individueel) een beroep moeten doen op de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) in hun eigen gemeente. Ook kinderen die vanaf die datum voor het eerst begeleiding nodig hebben moeten dat via hun gemeente gaan krijgen.
 
Per 1 januari 2014 gaat deze situatie in voor alle zorgvragers in de functie begeleiding. Alleen begeleiding als onderdeel van een zorg zwaarte pakket (ZZP) blijft dan binnen de AWBZ (natura of PGB). De gemeente krijgt in de nabije toekomst dus een zeer centrale rol op heel veel complexe terreinen waaronder dus begeleiding van inwoners met een handicap, stoornis of chronische ziekte die niet in aanmerking komen voor indicatie verblijf (ZZP). VWS denkt dat de gemeente die begeleiding deels kan laten invullen door vrijwilligers en zelfs door scholieren in het kader van een maatschappelijke stage. (praktijk??)
 
Belangrijk is ook dat ook vervoer van en naar begeleiding via de gemeente zal moeten gaan en dat gemeente een taak krijgt in het kortdurend verblijf (logeren). Hieruit is op te maken daar dat de functie (verblijf kortdurend) per 1 januari 2013 voor eerste aanvragers en per 1 januari 2014 voor alle andere uit de AWBZ gaat en naar de gemeente (WMO).
 
Overige maatregelen:
De IQ-maatregel wordt, i.v.m. nader onderzoek, een jaar uitgesteld. Is er sprake van een IQ tussen 70 en 85 + gedrag/leer/sociale problemen dan kan er in 2012 nog een beroep gedaan worden op de AWBZ.
 
Zorgkantoren zoals we die nu kennen worden per 1 januari 2013 opgeheven. De zorgverzekeraar waar je dan je zorgverzekering mee hebt afgesloten zal de taak van het zorgkantoor overnemen. Komende tijd dus kritisch kijken naar kwaliteit, klantgerichtheid, bejegening van zowel je zorgverzekering als je zorgkantoor en straks een keuze maken.
 
CIZ, centrum indicatie zorg, blijft het onafhankelijk indicatieorgaan voor AWBZ zorg. Onbekend is of BJZ (bureau jeugdzorg), dat (voorlopig) nog blijft voor jongere onder de 18 jaar met een psychiatrische problematiek.
 
Zorgkantoren (2013 zorgverzekeraars) gaan nieuwe PGB gebruikers (en dat is na 01-01-2012 dus nog alleen PGB op basis van ZZP) actief ondersteunen bij het eerste gebruik. De keuze voor een PGB moet dan ook toegelicht worden in een zorgplan. Onduidelijk is of die verplichting (zorgplan) er ook komt voor toekenningen PGB (in 2012 en 2013) op basis van een lopende (huidige) indicatie AWBZ of bij herindicatie.
 
Per 1 januari 2012 moet er een aparte betaalrekening zijn voor het PGB en mag je zorgverleners niet meer contant betalen (alleen met bank/giro overschrijving).
 
Kans is aanwezig dat we per 2014 weer terug gaan naar het systeem van trekkingsrecht' zoals we dat uit de beginperiode van het PGB kennen.
 
PGB tips
"           Het is zeker het overwegen waard om, bv bij herindicatie AWBZ in 2011, 2012 of 2013 te onderzoeken of de verzekerde' aanspraak zou kunnen maken op een ZZP. Dat betekent echt niet dat je (kind) dan in een zorginstelling moet gaan wonen. ZZP kan je omzetten in PGB en gewoon zorg thuis organiseren (met een zorgplan).

"           Nog geen beroep gedaan op de AWBZ maar waarschijnlijk wel recht? Dan geeft een mogelijk eerste indicatiebesluit in 2011 nog wel het recht (tot max 2014) op PGB. Na 1 januari 2012 is die keuze er voor de meeste nieuwkomers binnen de AWBZ niet meer.

"           Wijs zorgaanbieders (Zorgboerderij, dagopvang of zelfstandigen) op de mogelijkheid om straks (al per 2012) hun werkzaamheden te laten contracteren' door het zorgkantoor of straks de zorgverzekeraar.

"           De kans dat een indicatiesteller of het zorgkantoor de komende veranderingen net even wat anders ziet dan jij is best aanwezig. Laat je goed informeren, lid worden van een ouder- en/of cliëntorganisatie is zeker aan te raden (www.pgb.nl www.naar-keuze.nl www.cg-raad.nl ).

"           Zorg dat je de komende tijd (jaren) het dossier waarin deskundigen (artsen, psycholoog, maatschappelijk werk etc.) aangeven wat je (kind) handicap, stoornis of ziekte is goed op orde is. Van belang is dan dat de ernst en zwaarte van je (kind) beperking goed omschreven staat eventueel ook met het waarom van een noodzaak tot verblijf (omdat je (kind) zelf geen regie kan voeren over je leven).

Samenvatting
Is er nu al sprake van een AWBZ indicatie en een PGB dan zal er tot 1 januari 2014 niet veel hoeven te veranderen. Ook niet als de AWBZ indicatie afloop en er een nieuwe indicatie afgeven kan worden. PGB op basis van een indicatie zorg zwaarte pakket (ZZP) blijft enigszins stabiel op niveau 2010 of gaat flink vooruit voor nieuwe ZZP cliënten uit 2011. Gunstig voor bv wooninitiatieven. Toekomst voor kinderen (ouders) / jongeren / volwassenen en ouderen met matige en ernstige zorgvragen die vanuit de thuissituatie ondersteuning nodig hebben is zeer onzeker. Het is dan zoeken en matchen in het aanbod aan hulp, zorg en begeleiding vanuit de zorgverzekeraar, de gemeente en het onderwijs. Aanbod wat per gemeente, per samenwerkingsverband onderwijs, per verzekering sterk kan verschillen. De regie op deze hulp, welke je pas echt kan uitvoeren als je ook de portemonnee hebt, ligt dan bij een ander. En dat terwijl deze groep kinderen (ouders) / jongeren / volwassenen en ouderen juist wel die regie kunnen en willen uitoefenen. Regie die maakt dat je echt meedoet in de maatschappij.
 
Bron: H. de Bruijn van pgb-vg / Ziba, datum: 06-06-2011